Regulamin

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady realizacji zamówień w serwisie internetowym Pełne Korytko, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.
  1.2. Serwis internetowy www.pelnekorytko.pl („Serwis”) jest udostępniany i prowadzony przez Karolinę Smorenda prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Karolina Smorenda – Karmy i Akcesoria dla Zwierząt”, Kozłów nr 93A, 28-366 Małogoszcz, posiadającego nr NIP: 6562342789, REGON: 388290610 („Sprzedający”).
  1.3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klientów, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy Umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym, oraz na podstawie Regulaminu.
  1.4. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania, w tym w szczególności korzystania ze strony internetowej Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, która następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem, w momencie rozpoczęcia korzystania z usług niewymagających zarejestrowania albo w momencie rejestracji w Serwisie, a także każdorazowo przy złożeniu Zamówienia.
  1.5. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego www.pelnekorytko.pl Klientom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  1.6. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
  2. DEFINICJE
  2.1. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Tak obliczona Cena jest ceną w przypadku dostawy towarów na terenie Unii Europejskiej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za cła i podatki w przypadku dostawy towarów poza obszar Unii Europejskiej. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w Zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
  2.2. Sprzedający – Karolina Smorenda prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Karolina Smorenda – Karmy i Akcesoria dla Zwierząt”, Kozłów nr 93A, 28-366 Małogoszcz, posiadający nr NIP: 6562342789, REGON: 388290610.
  2.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedającego, na podstawie Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć pod tym pojęciem również Konsumenta, o ile Regulamin nie zawiera odrębnych ustaleń dotyczących Konsumentów. W przypadku, jeśli Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
  2.4. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu, w sposób nie związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2.5. Konto – zbiór danych przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
  2.6. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, oraz w którym widnieje podsumowanie wybranych przez Klienta Produktów, w szczególności ich ilość, łączna Cena oraz koszty dostawy.
  2.7. Polityka prywatności i cookies Serwisu – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedającego.
  2.8. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.pelnekorytko.pl
  2.9. Umowa lub Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Sprzedającego i Klienta za pośrednictwem Serwisu.
  2.10. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
  2.11. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Serwisie. Wszystkie towary oferowane w Serwisie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
  2.12. Zamówienie – zamówienie Produktów przez Klienta, złożone drogą elektroniczną przez Klienta i realizowane przez Sprzedającego w oparciu o Regulamin. Zamówienie może dotyczyć Produktów wyłącznie w ilościach detalicznych.
  2.13. Potwierdzenie – informacja wysłana do Klienta oraz wyświetlona na jego koncie w Serwisie zawierająca informacje na temat przedmiotu Zamówienia, wartości zamówienia, sposobu płatności za zamówienie, adresu pod jaki zamówienie ma zostać dostarczone oraz czasu realizacji Zamówienia. W przypadku Konsumenta potwierdzenie Zamówienia zostanie dostarczone na Trwałym Nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia i będzie zawierać informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Kosumenta.
  2.14. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Spółce przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w tym np. dokument w formie papierowej, wiadomość e-mail, wiadomość SMS, nagranie na płytce CD, DVD lub nośniku USB;
  2.15. ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.)
  2.16. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
  2.17. Kodeks Cywilny
  3. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE
  3.1. Założenie konta w Serwisie jest warunkiem zawarcia Umowy („Rejestracja”).
  3.2. Podczas Rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, kompletne dane adresowe, adres mailowy oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  3.3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
  3.4. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia konta w Serwisie.
  3.5. Założenie konta dokonane jest z chwilą, gdy Klient po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych osobowych w Serwisie, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Klienta.
  3.6. Podczas Rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i Umowy. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody w momencie rejestracji w Serwisie, a także każdorazowo przy złożeniu Zamówienia.
  4. ZAMÓWIENIE
  4.1. Sprzedający oferuje szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Zamieszczone na stronach Serwisu treści, w tym opisy Towarów i Ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66[1] Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego .
  4.2. Opisy produktów i ich zdjęcia stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Serwisu.
  4.3. Do złożenia Zamówienia nie konieczne jest posiadanie Konta.
  4.4. Po kliknięciu na dany Produkt przedstawiony w Serwisie, podany jest opis danego Produktu oraz informacja o jego dostępności, cenie i wielkości.
  4.5. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie ilości produktów, które chce zakupić, i kliknięcie ikony „koszyk”. Zamówienie określa jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić. Następnie Klient może zdecydować czy chce kontynuować zakupy w serwisie czy przejść do Koszyka.
  4.6. W koszyku Klient może sprawdzić jakim produktami jest zainteresowany, poznaje całkowitą cenę Produktów oraz koszt dostawy.
  4.7. Jeśli Klient chce złożyć Zamówienie klika przycisk „Kupuję i płacę”. Dodatkowo w momencie składania Zamówienia klient może zaznaczyć odpowiednie checkboxy dotyczące zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaznaczenie checkboxów jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy i złożenia Zamówienia.
  4.8. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru – zawartego w zamówieniu.
  4.9. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
  4.10. Zamówienie w Produktów u Sprzedającego można złożyć w następujący sposób:
  4.10.1. za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) Serwisu,
  4.10.2. telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedającego. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
  4.10.3. za pomocą poczty e-mail. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, , adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
  4.11. Następnie Sprzedający weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
  4.12. Jeżeli Sprzedający przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
  4.13. W przypadku braku któregokolwiek Towaru z Zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pomocą środków porozumienia się na odległość i zaproponuje rozwiązanie takiej sytuacji, w szczególności poprzez:
  4.13.1. anulowanie całego Zamówienia;
  4.13.2. usunięcie brakujących Towarów z Zamówienia i realizację Zamówienia bez tych Towarów;
  4.13.3. realizację pierwotnego Zamówienia. W przypadku wyboru takiego rozwiązania przez Klienta, Sprzedający poda Klientowi sugerowany czas terminu oczekiwania na dany Towar. Klient przyjmuje do wiadomości, że w takim wypadku wszystkie Towary wchodzące w skład Zamówienia zostaną wysłane do Klienta dopiero w momencie, gdy brakujący Towar będzie dostępny u Sprzedającego. Wysyłka takiego Zamówienia może nastąpić w terminie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych.
  4.14. W każdym z powyższych przypadków, Klient otrzyma od Sprzedającego za pomocą środków porozumiewania się na odległość potwierdzenie modyfikacji Zamówienia wraz z prośbą o jego akceptację (czy to w formie mailowej czy za pomocą automatycznego linku (odnośnika) potwierdzającego).
  4.15. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedający, nie później niż do czasu dostawy Towaru, przekaże Klientowi Potwierdzenie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na Trwałym Nośniku.
  4.16. Zamówienia przyjmowane są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
  5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
  5.1. Sprzedający, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
  5.2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
  5.3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedający informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
  5.4. O terminie płatności Sprzedający informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
  5.5. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
  5.6. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
  5.7. Płatność w Serwisie może zostać dokonana wyłącznie przelewem z góry na konto Sprzedającego.
  6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
  6.1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy przed złożeniem Zamówienia (w koszyku). W ten sam sposób Sprzedający informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
  6.2. Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  6.3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, o ile ma to zastosowanie.
  6.4. Cennik za usługi dostawy jest dostępny na stronie Serwisu.
  6.5. Warunkiem otrzymana Towaru jest zapłata za zamówiony Towar i wybraną usługę w ciągu 7 (siedmiu) dni od złożenia Zamówienia, tj. otrzymania przez Klienta od Sprzedającego Potwierdzenia.
  6.6. Po zaksięgowaniu płatności za zamówione Towary na rachunku bankowym Sprzedającym, Sprzedający przekaże Towar firmie kurierskiej w terminie od 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni roboczych, z zastrzeżeniem postanowień 4.12 i 4.13 niniejszego Regulaminu.
  6.7. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w punkcie 6.5, Sprzedający może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa będzie uważana za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
  6.8. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedającego zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedającemu oświadczenia woli o odstąpieniu.
  6.9. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku zawarcia Umowy z Konsumentem, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POSTANOWIENIA OGÓLNE
  7.1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
  7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu lub innych środków porozumiewania się na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania Zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są poniżej.
  7.3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
  7.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).
  7.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.
  7.6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na Trwałym Nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta, w tym m. in. umów:
  7.7.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  7.7.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  7.7.3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7.7.4. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7.7.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedającego sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8.2. Sprzedający może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego Towar, jeżeli Sprzedający nie złożył takiej propozycji Klientowi:
  8.2.1. Konsument zwróci Towar Sprzedającemu (lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
  8.2.2. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar Konsument powinien zwrócić Towar wysyłając go na adres Sprzedającego
  8.3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE
  9.1. Sprzedający ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
  9.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  9.2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  9.2.2. odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  9.2.3. odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia;
  9.2.4. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym przewoźników, usług internetowych itp.
  9.2.5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z Umową (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedającemu, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
  9.3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
  9.4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedającego przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9.5. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Konsumenta, z chwilą odbioru przez Konsumenta, lub osobę upoważnioną przez Konsumenta, Towaru od przewoźnika.
  9.6. Ze względu na fakt, iż większa część Towarów oferowanych przez Sprzedającego to produkty przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, Klient, który posiada wiedzę, iż jego zwierzę, dla którego przeznaczony jest Produkt, ma alergię pokarmową lub inne schorzenie, powinien przed złożeniem Zamówienia skonsultować możliwość podania Towarów takiemu zwierzęciu z odpowiednim lekarzem weterynarii. Bez względu na powyższe, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z problemami medycznymi, które mogą wystąpić u Klienta czy zwierzęcia Klienta po spożyciu czy jakimkolwiek innym użyciu zamówionego Produktu, w szczególności za reakcje alergiczne.
  10. REKLAMACJE
  10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie Serwisu lub za pomocą wiadomości email na Adres Mailowy. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną.
  10.2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Serwisie (np. wyciąg z konta).
  10.3. Zalecanym jest, w celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji, wskazanie nr Zamówienia.
  10.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Konsumenta przez Sprzedającego, Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedającego. Na paczce zawierającej kwestionowany Towar zaleca się umieszczenie numeru Zamówienia.
  10.5. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  10.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedający niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  10.7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia zawierającego żądania Klienta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  11. DANE OSOBOWE
  11.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedający.
  11.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę.
  11.3. Klient ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
  11.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.
  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  12.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2018r.
  12.2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany warunków Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta, w terminie co najmniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty wejścia w życie nowego regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
  12.3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. Konto Klienta w Serwisie zostanie usunięte.
  12.4. Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Serwisu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 14 dni. Sprzedający może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedającego.
  12.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedającego oraz Klienta.
  12.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
  12.7. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  12.8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
  12.9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  12.10. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedający równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient, jak:
  12.10.1. Cookies,
  12.10.2. Sprzedający przesyła Klientowi e-maile, w których potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji
  i przebieg realizacji Zamówienia.
  12.11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.